Tjugonde

Medarbetare med alkohol- eller drogproblem kan leda till negativa konsekvenser på arbetsplatsen. Oftast är det i form av minskad produktivitet, ökad sjukfrånvaro men det kan även vara ökad ”sjuknärvaro” med ökad risk för olyckor och arbetsrelaterade personskador.

Vi är ett förebyggande stöd till våra medlemsföretag i deras förebyggande arbete med att skapa en alkohol- och drogfri arbetsplats. Vi bistår med skräddarsydda utbildningar till chefer och medarbetare, framtagning och implementering av policy samt kartläggning av missbruk/riskbruk och rådgivning.

Vid misstanke om alkohol- eller drogrelaterad ohälsa tar vi, tillsammans med medlemsföretaget, fram en handlingsplan med förslag på individuella åtgärder. Vi erbjuder slumpmässiga drogtester, vilket är en effektiv metod för att upptäcka droganvändning.

Vi genomför alkohol- och drogtester enligt Sveriges Företagshälsors riktlinjer för Kvalitetssäkrade alkohol- och drogtester i arbetslivet.

Vill du veta mer
Kontakta vår rehab-samordnare Ann Weselka Eriksson för att få stöd i processen.