Tjugonde

Vår livsstil är avgörande för vår hälsa

Tjugondes hälsoprofil ger en heltäckande bild av medarbetarens hälsa och fungerar som ett underlag för våra medlemsföretags strategiska hälsoarbete.

Målet är att öka medvetenheten och motivera medarbetarna till livsstilsförändringar och över tid kunna öka hälsan inte bara hos den enskilda medarbetaren, utan också på gruppnivå.

Tjugonde Hälsoprofil
Verktyget Hälsoprofil synliggör den enskilda medarbetarens behov och möjligheter samtidigt som det visar på behovet av eventuella åtgärder på gruppnivå. Utifrån resultatet på grupp- resp. organisationsnivå, ger vi förslag på aktiviteter och åtgärdsprogram och finns med under hela processen.

Metoden är tvärvetenskapligt förankrad i medicin, fysiologi och beteendevetenskap och innehåller frågeformulär, mätningar, livsstilsprover och hälsosamtal.

Hälsoprofil finns i ett basutförande med livsstilsprover, konditionstest och hälsosamtal. Vi erbjuder även en ”Hälsoprofil PLUS”, med utökad provtagning samt ett uppföljande läkarbesök. 

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur ett hälsoprofilsprojekt kan gå till på din arbetsplats, kontakta vår hälsoutvecklare Amanda Rosell.