Tjugonde

Hälsoundersökningar

Vi erbjuder och har kompetens att utföra alla typer av hälsoundersökningar, som t.ex. hälsokontroll och hälsoprofil. Vi utgår ifrån varje medarbetares situation, där såväl fysisk som psykisk hälsa inventeras.

Hälsoundersökningarna ingår som en del av företagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) d.v.s. en riskbedömning av arbetsmiljön på organisationsnivå. Hälsoundersökningen riktas mot både den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön samt den enskilde medarbetarens levnadsvanor.

Efter genomförda hälsoundersökningar får företaget en återkoppling avseende hälsoläget samt eventuella arbetsmiljörisker som identifierats med förslag till åtgärder.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur de hälsoundersökningar vi erbjuder och hur vi kan bidra i ditt företags systematiska arbetsmiljöarbete kontakta Helen Berg Kirkegaard ansvarig för strategiskt arbetsmiljöarbete och vd.