Tjugonde

Bedömningssamtal

Att tidigt fånga upp signaler på ohälsa och att snabbt agera är helt avgörande för att främja dina medarbetares hälsa, öka deras arbetsförmåga och sänka sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

Vi hjälper dig med att hantera en medarbetare som visar symtom på ohälsa, sviktande arbetsförmåga eller som riskerar sjukskrivning.

För att förstå vilka behov av stöd och hjälp som behövs kontaktar vi ansvarig chef på företaget för att få djupare kunskap och därefter bokar vi in medarbetaren på ett bedömningssamtal. Återkoppling med förslag till åtgärd återkopplas till dig som arbetsgivare.

Vill du veta mer
Kontakta vår rehab-samordnare Ann Weselka Eriksson för att få stöd i rehab-processen.