Tjugonde

Antigentest begränsar risken för klustersmitta på CMP

– Våra hamnarbetare kan inte jobba hemifrån utan vi måste lossa och lasta fartyg precis som vanligt, säger Magnus Nilsson HR Manager på Copenhagen Malmö Port. Att erbjuda våra medarbetare antigentest (snabbtest) är ett bra tillägg till övriga åtgärder som vi gör för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Vi ser det som en förebyggande åtgärd för våra medarbetare som inte alltid har möjlighet att hålla avstånd utan måste arbeta nära varandra, fortsätter Magnus.

– En gång i veckan kommer Åsa Roxendal, företagssköterska på Tjugonde, ut till oss. Åsa finns på plats under några timmar så att alla medarbetare som vill kan testa sig. Det är inget krav från vår sida, men vi ser glädjande nog att de flesta ändå väljer att testa sig, avslutar Magnus.

______________________________________________________

Hälsoresa tillsammans med Netset

– På Netset har vi alltid värnat om våra medarbetares hälsa, både fysiskt och mentalt. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Tjugonde och därför var det ett naturligt steg att kontakta dem för att skapa ett inspirerande program tillsammans med Tjugonde i dessa utmanande tider, säger Jeanette Lilliehöök, Economy and HR, Netset.

– Resultatet blev att vi bjöd in till en sex veckor lång hälsoresa som alla kan vara med på oavsett nivå och med fokus på att få till den viktiga vardagsträningen. Projektet är oerhört uppskattat av våra medarbetare och pågår året ut. Till nyår går vi i mål, avslutar Jeanette.

– Netset är en fantastisk förebild som satsar på hälsan och tar hand om sina medarbetare på bästa sätt, säger Amanda, PT på Tjugonde. Tillsammans tog vi fram en hälsoresa som omfattar såväl den fysiska som den mentala hälsan. Medarbetarna registrerar all aktivitet i en app och jag coachar dem via mail flera gånger i veckan. Förra veckan hade vi ett härligt träningspass tillsammans i parken, fortsätter Amanda.

I Netsets hälsoresa igår dessutom föreläsningar i ergonomi, stresshantering och mindfulness samt olika filmer med tips och råd från flera av Tjugondes medarbetare.

– Satsningen är en viktig investering i medarbetarnas hälsa. Om medarbetarna mår bra, mår organisationen bra och det skapar förutsättningar för effektivitet och lönsamhet, avslutar Amanda.

Medarbetarhälsan är en allt mer strategisk resurs. Låt oss tillsammans diskutera hur vi kan utveckla hälsan hos dina medarbetare.

Kontakt: Amanda Rosell, PT.

______________________________________________________

Vi kartlägger hur medarbetarna på Malmö mot Diskriminering mår under den rådande pandemin.

Att arbeta hemifrån har blivit det nya normala, men hur fungerar det egentligen? Hur fungerar samarbetet i gruppen på distans? Hur fungerar mitt ledarskap? Hur mår mina medarbetare? För att få en tydligare bild av detta valde Johan Ekblad, verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering, att ta kontakt med Tjugonde.

– Precis som på många andra arbetsplatser och i samhället i stort, har Corona-pandemin fört med sig en rad med utmaningar för oss, säger Johan Ekblad. Detta gäller exempelvis frågor om arbete hemma samt oro och osäkerhet kring både arbete och privatliv. För att fånga upp våra anställda i den rådande situationen valde vi att inleda ett samarbete med Tjugonde, fortsätter Johan.

– Tillsammans med Tjugonde enades vi om ett upplägg där alla anställda erbjöds: (1) en webbenkät i syftet att kartlägga de anställdas upplevelse av arbetsmiljö och mående, (2) en digital genomgång av hemarbetsplatsen med Tjugondes ergonom och (3) ett samtal med Tjugondes psykolog om den egna upplevelsen av oro och osäkerhet. Utifrån en sammanställning av dessa tre steg kommer vi nu arbeta vidare tillsammans med Tjugonde för att, utifrån de förutsättningar som pandemin ger oss, skapa en så hållbar arbetsplats och arbetsmiljö som möjligt, avslutar Johan.

– När vi sammanställde resultatet fann vi några punkter som tydligt stack ut. Mycket stämmer överens med vad vi sett hos andra företag, säger Jonna, psykolog på Tjugonde:

• Digitala möten upplevs mer energikrävande än fysiska
I början fungerade det förvånansvärt bra, men efter en tid med enbart digitala möten och utbildningar, upplever medarbetarna en digital trötthet. Fysiska möten mellan människor har stor betydelse och en positiv påverkan på motivation, energi och humör.

• Distansen från kollegor påverkar humöret negativt
Korta pauser vid kaffemaskinen eller lite snack i korridoren med kollegorna har för många försvunnit helt under Covid-19. En arbetsdag hemma kan därför upplevas som lång och ibland lite meningslös.

• Samarbete med kollegor tar längre tid på distans
Många har tidigare fått svar på sina frågor genom att snabbt titta in till en kollega. Att skicka ett mail eller ringa upp är det många som upplever som omständigt och tidskrävande, vilket tär på relationerna.

• Många upplever högre arbetsbelastning
Medarbetarnas förmåga att prestera på samma nivå hemma som på kontoret varierar i hög grad. En del har problem att arbeta ostört när familjen är hemma och många upplever det svårare att arbeta effektivt. Resultatet blir att många upplever arbetsbelastningen som högre, även om de faktiska arbetsuppgifterna inte har blivit fler.

• Flexibiliteten uppskattas
Oavsett hemsituation är medarbetarna överens om att de vill ha kvar flexibiliteten att själva få välja vart de ska arbeta även efter Covid-19.

Behöver ni hjälp med att kartlägga hur era medarbetare mår?

Kontakt: Jonna Restin, psykolog.

_________________________________________________________

Vi är ett stöd till Tarsier Studios vid deras ”soft-opening” av arbetsplatsen.

Efter en vår med restriktioner, hemarbete och nedstängningar för att minska spridningen av covid-19 börjar samhället försiktigt öppna upp igen. Men hur ser vi till att återgången till arbetsplatsen kan ske utan att spridningen tar fart igen? Den frågan ställde sig Erik Rudelius, HR Manager på Tarsier Studios och kontaktade då Tjugonde.

– När vi beslöt oss för en ”soft opening” av kontoret insåg vi att vi själva inte hade all kompetens som krävs för att genomföra riskbedömningar och gå igenom alla olika arbetsmoment som kan innebära risk för smitta. För oss var det extra viktigt att riskbedömningen blev objektiv och det var självklart att använda Tjugonde som vår samarbetspartner i det arbetet. För oss är det viktigt för att skapa en psykologisk trygghet för våra medarbetare, säger Erik.

– Med tanke på att vi har många nationaliteter bland våra medarbetare som får sin information i internationell media och inte alltid får en balanserad bild den svenska Folkhälsomyndighetens strategi kände vi ett behov av att ta ett större grepp tillsammans med Tjugonde för att göra en plan för återgång. Vi väljer att öppna upp kontoret eftersom flera av våra medarbetare mår bättre av att ha en social kontakt på kontoret än att arbeta hemma och vi vill ge dem möjligheten att komma in och arbeta från kontoret igen. Under sommaren har vi byggt om på kontoret för att skapa en bättre arbetsmiljö och bättre separering i vårt kontorslandskap, säger Erik.

– En annan arbetsmiljörisk som vi identifierat och måste hantera är oron hos våra medarbetare, oro för att själv bli smittad och oron för att smitta andra. Men också oro gällande den egna arbetssituationen, då är det extra viktigt att vi finns tillgängliga, lyssnar och ställer frågor. Även här har Tjugonde varit en viktig resurs och erbjudit samtal för våra medarbetare, både digitala och fysiska. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att riskbedöma verksamheten så att våra medarbetare inte utsätts för ökad smittorisk eller några andra risker och det är ett ständigt pågående arbete, avslutar Erik.

Behöver ni hjälp med att genomföra riskbedömningar på er arbetsplats?

Kontakt: Åsa Lindberg, företagssköterska.