Rehabilitering

“Tjugonde hjälper företagen att samordna arbetet och är ett stöd i rehabiliteringsprocessen.”

Till ert förfogande finns det på Tjugonde tillgång till ett mulitdisciplinärt team. Rehabiliteringen bygger i alla avseenden på den helhetssyn som kännetecknar hela Tjugondes arbete. Vi arbetar utifrån individuella rehabiliteringsplaner som tas fram tillsammans med personen ifråga. Att sätta upp klara och tydliga mål är oerhört viktigt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Vi erbjuder ett engagerat och resursstarkt team bestående av företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast, ergonom, naprapat, arbetsterapeut, beteendevetare och psykoterapeut eller psykolog.

Rehabiliteringsutredning

Tjugonde företagshälsa hjälper ofta företag att göra en rehabiliteringsutredning. Företaget skickar medarbetarens sjukintyg till företagshälsovården efter fyra veckors sjukskrivning varpå Tjugonde kallar den anställde till en rehabiliteringsutredning.

Utredningen mynnar ut i en medicinsk rapport och förslag på relevanta rehabiliteringsinsatser. Utredningen kan också visa att rehabiliteringsinsatser inte är möjliga på grund av sjukdom. Snabba och rätt insatta åtgärder är av största betydelse för att minska långtidssjukskrivningarna.

Arbetsförmågebedömning

En arbetsförmågebedömning är en fördjupad, skräddarsydd utredning för att bedöma medarbetarens arbetsförmåga. Den utreder den medicinska problematiken men även psykologiska och sociala faktorer som kan påverka arbetsförmågan. Såväl resurser som hinder hos individen och i dennes omgivning kartläggs och analyseras utifrån ett helhetsperspektiv och ger svar på hur medarbetarens förutsättningar är för återgång i arbete. Hur arbetssituationen ser ut och vad som behöver göras för att hjälpa medarbetaren tillbaka till arbetslivet.

Alla som arbetar med rehabilitering på Tjugonde är utbildade av Försäkringskassan i SASSAM-metoden.

Dela +