Hälsoundersökningar

Den företagshälsa vi erbjuder utgår från varje individs situation där såväl fysisk som psykisk hälsa inventeras. På Tjugonde har vi kompetens att utföra alla olika typer av hälsoundersökningar.

Efter genomförda hälsoundersökningar får företaget en återkoppling över företagets samlade hälsoläge och förslag på hälsofrämjande åtgärder. Genom handlingsplanen kommer kompetensen fram hos varje individ och kan tas tillvara för att stärka gruppen. Och vid uppföljningen kan man sedan enkelt se vilka åtgärder som gett önskat resultat.

De företag som anlitar Tjugonde får allt i ett paket och behöver inte anlita olika företag för olika saker.

Genom att varje medarbetare får ett ökat ansvar för de egna hälso- och levnadsvanorna skapas också förutsättningar för att de självständigt väljer att påverka sin livsstil även utanför arbetslivet.

Hälsoprofilbedömning

En hälsoprofilbedömning (HPB) innebär att samtliga anställda genomgår en förebyggande friskvårdskontroll som består av både intervjuer och konditionstest. Hälsoprofilen utgör sedan ett aktivt instrument för personen att initiera en förändring.

Vår erfarenhet är att vi ofta kan upptäcka tidiga signaler på ohälsa på en arbetsplats när vi genomför en HPB.

En HPB synliggör de behov och möjligheter som varje individ har, och när dessa kombineras med de önskemål som företaget har kan positiva förändringar uppnås. Utifrån resultatet på gruppnivå ger vi förslag på olika aktiviteter och åtgärdsprogram och vi finns med under hela processen.

HPB-metoden
Den metod för hälsoprofilsbedömning som vi använder oss av är HPB Stråkens Hus. Metoden som är validerad, har funnits i över 20 år och innehåller frågeformulär, mätningar, livsstilsprover och samtal.
Frågeformulär: Motionsvanor, fritid, kostvanor, tobak, symptom, stress, upplevd ensamhet och upplevd hälsa.

Mätningar: Längd, vikt, blodtryck och kondition med cykeltest.
Livsstilsprover: Blodprover – blodvärde (Hb), blodsocker, kolesterol, triglycerider.
Samtal: I ett medvetandegörande samtal får medarbetaren en grafisk presentation av sin profil och motivation till förändrade levnadsvanor.

 

Hälsokontroll

Syftet med hälsokontrollen är att i god tid fånga upp eventuella riskfaktorer, spåra ärftliga sjukdomar eller liknande och därigenom förebygga framtida sjukdom. Resultatet av undersökningen ger arbetsgivaren ett underlag för planering av det fortsatta hälso- och arbetsmiljöarbetet. Och den ger medarbetaren en ökad insikt och möjlighet att ta ansvar för den egna hälsan.

Grundläggande hälsokontroll
Utförs av företagssköterska och innefattar:

 • Blodtryck
 • Blodprover – blodvärde(Hb), blodsocker, kolesterol, triglycerider
 • EKG
 • Lungfunktionsundersökning vid behov (görs alltid på rökare)
 • Syn & Hörsel
 • Längd & Vikt
 • Hälsoenkät
 • Individuell rådgivning och genomgång
 • Läkaruppföljning vid behov

Hälsokontrollens provtagning kan kompletteras utifrån individuella önskemål och/eller hälsostatus.

Hälsokontroll med läkarundersökning
Hälsokontrollen utförs av företagssköterska enligt ovan men innefattar även en  uppföljande läkarundersökning.

Nyanställningsundersökning

Syftet med nyanställningsundersökningen är att se om det föreligger några medicinska hinder för en anställning. Undersökningen bör därför genomföras innan anställningen träder i kraft.

Grundläggande hälsokontroll
Utförs av företagssköterska och innefattar (anpassas efter typ av arbetsuppgifter):

 • Blodtryck
 • Blodprover – blodvärde(Hb), blodsocker, kolesterol, triglycerider
 • EKG
 • Lungfunktionsundersökning vid behov
 • Syn & Hörsel
 • Längd & Vikt
 • Hälsoenkät
 • Individuell rådgivning och genomgång
 • Läkaruppföljning
 • Intyg som skickas till företaget.

Drogtest ingår inte i undersökningen, men kan göras separat efter överenskommelse.

Medicinskt riktade hälsokontroller

Medicinska kontroller i arbetslivet enligt AFS 2005:6, Obligatoriska medicinska kontroller. När en riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete visar att det är motiverat att genomföra medicinska kontroller av arbetstagarna, skall sådana kontroller erbjudas dem av arbetsgivaren. Medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd avsedd att vara till stöd i arbetsmiljöarbetet. I denna kan ingå biologisk exponeringskontroll, läkarundersökning, hälsoundersökning och tjänstbarhets­bedömning.  Exempel:

 • Arbete med bly eller kadmium
 • Arbete med fibrosframkallande damm
 • Arbete med härdplaster
 • Arbete med vibrationsexponering, screening
 • Arbete med vibrationsexponering
 • Höjdarbete i master och stolpar
 • Nattarbete
 • Arbete med joniserande strålning
Dela +