Arbetsmiljö

Hälsan kan påverkas av en eller flera samverkande faktorer på arbetsplatsen och ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete är något som gynnar alla.

Vår företagshälsa arbetar med att förebygga och undanröja eventuella hälsorisker. Vi kartlägger och analyserar och levererar därefter skräddarsydda åtgärder. Självklart deltar vi också aktivt i genomförandet av det vi föreslår.

Allt arbetsmiljöarbete bygger på samverkan. Tjugonde Företagshälsa är er expertresurs, och vår breda kompetens inom arbetsmiljöområdet (arbets-organisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik) gör att vi kan analysera sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet, och hälsa. Därför ingår vi som en naturlig del i företagens arbetsmiljöarbete och vi deltar ofta i skyddsronder och olika skyddskommittéer.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Detta gäller inte minst företag som har svårt att hitta kompetent personal. En bra företagshälsa är ett vasst konkurrensmedel.

Arbetsmiljöarbete

Låt Tjugonde Företagshälsa bli er expertresurs. Vår breda kompetens inom arbetsmiljöområdet (arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik) gör att vi kan analysera sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet, och hälsa. Därför ingår vi som en naturlig del i företagens arbetsmiljöarbete och vi deltar ofta i skyddsronder och olika skyddskommittéer.

 • Enkäter/Intervjuer
 • Kartläggning
 • Analyser
 • Arbetsmiljöprofil
 • Utbildningar
 • Åtgärder
 • Genomförande

Ergonomisk arbetsmiljö

Arbetsplatsens utformning har stor betydelse för rätt arbetsteknik. Det är vikigt att arbeta på ett för kroppen skonsamt sätt och viktigast är möjligheten till rörelse och variation. Kroppen är byggd för rörelse och bra ergonomi behövs för att undvika framtida besvär.

 • Arbetsplatsutredning
 • Riskbedömning och riskanalys

Teknisk arbetsmiljö

Tjugondes arbetsmiljöingenjör anlitas ofta i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö. Inomhusklimat,ventilation, störande ljud/buller och belysning är några av de faktorer som har betydelse för hur vi mår och presterar på jobbet. Flimrande bildskärmar och elektromagnetiska fält är andra områden som arbetsmiljöingenjören är expert på.

 • Arbetsmiljöutredning
 • Mätning av buller, belysning, inomhusklimat etc
 • Riskbedömning och Riskanalys

Psykosocial arbetsmiljö

Stress och oro är en stor arbetsmiljörisk i dagens arbetsliv. Stress är en obalans mellan krav och kontroll och sjukdomar som direkt kan kopplas till ett för högt arbetstempo ökar. Bristen på balans mellan arbete och fritid är en annan orsak till att anställda mår dåligt. Vi lär dig att se tecknen på stress och att ge ett gott stöd. Vi hjälper dig att se möjligheterna – möjligheterna att leva ett gott liv!

 • Stressprofil
 • Arbetsmiljöprofil
 • Intervjuer/enkäter/åtgärder

Organisationsutveckling – Hälsostrategiskt arbete

I dag är det inte bara individer som drabbas av utbrändhet. Samma sak händer med företag som hela tiden går på högvarv. Det måste finnas tid för återhämtning och reflektion – ingen kan ligga på topp alltid och ett stressat företag är ineffektivt.

Ett medvetet företag med klara och tydliga mål och en tydlig kommunikation ut i organisationen har goda förutsättningar att utveckla hälsa. Mycket hänger på ledarskapet som är den mest kritiska faktorn för att företaget ska lyckas med sin hälsostrategi.

• Intervjuer/enkäter/åtgärder
• Företagsanpassade utbildningar inom ledar- och verksamhetsutveckling

Utbildning

Tjugonde erbjuder föredrag, workshops och längre utbildningar inom arbetsmiljö, stresshantering, hälsa och kommunikation. Vi skräddarsyr varje utbildning efter företagets och medarbetarnas behov och nivå. Och vi genomför utbildningarna på plats eller i våra egna lokaler.

 

Arbetsmiljö

• Arbetsmiljö – vad är det?
– Bättre arbetsmiljö
– Arbetsmiljö för chefer
– Systematiskt arbetsmiljöarbete
– Det rörliga arbetslivet – en ny livsstil?
• Riskanalys och konsekvensbedömning
– Kemiska hälsorisker
– Härdplaster
• Alkohol & Droger
• Rehabiliteringsprocessen
• Första Hjälpen

 

Stress & stresshantering

• Stress och utbrändhet – går det att förebygga?
• Samla kraften – kurs i stresshantering
– Vad du själv kan göra åt din stress
– Orka vara ledig
• Mat & Stress

 

Kommunikation & Krishantering

• Krisstöd
• Konflikten – ett sätt att utvecklas
• Kränkande särbehandling – mobbning på arbetsplatsen
• Utvecklingssamtal – konsten att samtala
• Kommunikation – relationens byggstenar
• Att arbeta tillsammans
• Min roll i arbetslaget
• Personligt ledarskap

 

Ergonomi

• Den optimala arbetsplatsen – finns den?
• Var rädd om din rygg och nacke!
• Belastningsskador – nej tack!

Dela +